NÔNG THÔN MỚI
THÔNG BÁO DIỄN BIẾN DỊCH HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
18/08/2023 09:45:27

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂN PHONG

 
   


Số: 01/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   


Tân Phong, ngày 15 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

DIỄN BIẾN DỊCH HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Thực hiện Thông báo 88/TB-TTDVNN, ngày 14/8/2022 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Ninh Giang.

Hiện nay, các trà lúa mùa đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đứng cái làm đòng. Những ngày qua thời tiết nắng mưa xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh trưởng của cây trồng, bên cạnh đó một số đối tượng dịch hại tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa như chuột, sâu cuốn lá… Theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ninh Giang.

UBND xã Tân Phong khuyến cáo nông dân tình hình dịch hại và một số biện pháp phòng trừ như sau:

1. Chuột hại

Trong thời gian tới chuột tiếp tục phát sinh tích lũy số lượng gây hại cho cả vụ, kéo dài đến cuối vụ. Vì vậy UBND xã đề nghị các HTX DV nông nghiệp chỉ đạo các tổ đội diệt chuột, các hộ xã viên tăng cường các biện pháp diệt trừ chuột bằng các biện pháp như: dùng đèn soi đập, đào, bắt, dùng bẫy bán nguyệt... để diệt trừ chuột, hạn chế tới mức thấp nhất chuột phát sinh di chuyển gây hại ra diện rộng. Nghiêm cấm việc dùng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức.

2. Sâu cuốn lá nhỏ:

Phun đúng thời điểm cao điểm sâu non nở (căn cứ vào thực tế của từng địa phương, trà lúa và phát dục của sâu để xác định thời điểm phun đảm bảo hiệu quả). Chú ý chỉ phun trừ sâu cuốn lá nhỏ trên diện tích lúa đang đứng cái làm đòng, lúa xanh tốt, cấy dầy, bón thừa đạm, khi có mật độ sâu non từ 20 con/m2 trở lên và trên lúa đang thời kỳ đẻ nhánh khi có mật độ sâu non từ 50 con/m2 trở lên bằng một trong các loại thuốc như: Voliam targo 063EC, Vitako 40WG… Thời gian phun từ ngày 17/8 - 20/8.

Lưu ý:

- Khi phun phải đảm bảo đủ 16-20 lít thuốc đã pha cho một sào.

- Sau khi phun từ 3-4 ngày phải kiểm tra lại nếu phát hiện mật độ sâu non còn cao thì phải phun nhắc lại.

3. Bệnh khô vằn: Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện bằng một trong các loại thuốc nội hấp và lưu dẫn sau: Amylatop 325SC; Topvil 50SC, Evitin 50SC.....

Vậy UBND xã đề nghị:

1. Các HTX DVNN, cán bộ khuyến nông tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn nông dân tập trung diệt trừ chuột, theo dõi phát hiện phòng trừ dịch hại và kịp thời để đạt hiệu quả cao nhất.

2. Các hộ kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn xã cung ứng các loại thuốc chất lượng, và có trách nhiệm hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc bốn đúng (đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng thời điểm và đúng kỹ thuật) để đạt hiệu quả cao và đảm bảo an toàn.

3. Các hộ nông dân chủ động kiểm tra thăm đồng, chú ý theo dõi diễn biến dịch hại và biện pháp phòng trừ trên trên đài phát thanh xã, thôn và thu gom bao bì sau khi sử dụng về đúng nơi quy định./.

Trên đây là một số nội dung thông báo diễn biến dịch hại và biện pháp phòng trừ. UBND xã Tân Phong yêu cầu HTXDVNN, cán bộ khuyến nông tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn nông dân áp dụng để có một vụ mùa đạt kết quả cao. Yêu cầu toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Dực

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4357
Trước & đúng hạn: 4357
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 09:53:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương

Điện thoại: 0385370629

Email: buivanthuong.tp@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0